SPECJALISTA DO SPRAW PRACOWNICZYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2019

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2009r. Nr 50, poz. 398)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 13 „SŁONECZKO” W  KONINIE

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

SPECJALISTA DO  SPRAW PRACOWNICZYCH

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. a)   posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych;
 3. c)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. d)   nieposzlakowana opinia;
 5. e)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku pracy;
 6. f)   bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office, Płatnik, oprogramowanie kadrowe i płacowe, poczta elektroniczna);
 7. g)   znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opodatkowania osób fizycznych, zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń, zagadnień płacowych  
  i administracji kadrowej oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie;
 8. h)   wykształcenie wyższe lub minimum średnie ekonomiczne.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. a)    odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
 2. b)    umiejętności analityczne i interpersonalne;
 3. c)    dokładność;
 4. d)    umiejętność pracy w zespole;
 5. e)    umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi instytucjami zewnętrznymi;
 6. f)   doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalista do spraw pracowniczych;
 7. g) wysoka kultura osobista.

 

 1. Do obowiązków pracownika należy:

- terminowe i sumienne wykonywanie przydzielonego zakresu czynności oraz zadań

  i poleceń bezpośredniego przełożonego;

- przestrzeganie obowiązujących w placówce przepisów w zakresie bezpieczeństwa

  i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia, zachowania tajemnicy służbowej;

- przestrzegania zasad współżycia społecznego;

- występowanie z inicjatywami w zakresie organizacji pracy;

- stałe podwyższanie własnych kwalifikacji zawodowych;

- zapobieganie marnotrawstwu sprzeniewierzeniu i kradzieży mienia.

 

 

 1. Zakres czynności – pracownik :
 2. Załatwia sprawy kadrowe i płacowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
 3. Przygotowuje decyzje w sprawach zatrudnienia, przenoszenia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 4. Przygotowuje decyzje w sprawie zniżek godzin urlopów płatnych i bezpłatnych.
 5. Prowadzi ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich.
 6. Przygotowuje decyzje określające uposażenie i przeszeregowanie nauczycieli

        i pracowników administracyjno-obsługowych.

 1. Przygotowuje i dokonuje operacji bankowych przez elektroniczne konto bankowe zgodnie z przepisami zawartymi w umowie z bankiem.
 2. Prowadzi dokumentację osobową nauczycieli (teczki osobowe) oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
 3. Przygotowuje skierowania na kursy, studia oraz inne formy doskonalenia nauczycieli.
 4. Zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi wszystkich pracowników przedszkola.
 5. Współpracuje z gł. Księgowym celem zapewnienia w budżecie niezbędnych środków na płace (kalkulacje płac, waloryzacja itp.)
 6. Sporządza listy płac personelowi pedagogicznemu i administracyjno-obsługowemu Przedszkola nr 13.
 7. Sporządza miesięczne rozliczenia podatków do umów.
 8. Sporządza imienne miesięczne załączniki do podatku PIT-8.
 9. Sporządza imienną roczną informację PIT-11.
 10. Prowadzi sprawy związane z odprowadzaniem podatku od osób prawnych.
 11. Sporządza sprawozdania statystyczne.
 12. Uzgadnia z gł. księgowym stan zatrudnienia i funduszu płac, sprawdza pod względem merytorycznym listy płac.
 13. Przygotowuje dokumentację dla ZUS, odchodzących na rentę lub emeryturę i dokonuje rozliczeń z ZUS: m.in.: miesięczne deklaracje, zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników, zaświadczenia Z-03, dokumentacje pracowników.
 14. Prowadzi na bieżąco rejestr biletów służbowych MZK i znaczków pocztowych, zwolnień chorobowych pracowników.
 15. Prowadzi sprawozdania elektroniczne dotyczące organizacji placówki – SIO.
 16. Przygotowuje Arkusz organizacyjny pracy przedszkola wraz z aneksami.
 17. Dokonuje zamówień towarów i materiałów.
 18. Prowadzi korespondencję przedszkola.
 19. Dokonuje archiwizacji dokumentów.

 

 1. Zakres czynności dotyczący wykonywania spraw kasowych.
 2. Przyjmowanie i wypłacanie należności na podstawie dokumentów źródłowych po uprzednim ich opisaniu i zaakceptowaniu przez:
 3. pod względem merytorycznym – osoby stwierdzającej celowość i zasadność wydatku,
 4. pod względem rachunkowym przez gł. księgowego,
 5. akceptowania dowodów do wpłaty przez gł. księgowego i dyrektora przedszkola.
 6. Prowadzenie raportów kasowych na podstawie dokumentów źródłowych.
 7. Naliczanie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.
 8. Przyjmowanie wpłat gotówkowych za pomocą kwitariuszy przychodowych.
 9. Bieżące wystawianie czeków gotówkowych, rozrachunkowych, sporządzanie poleceń przelewu i przekazów na podstawie dokumentów źródłowych.
 10. Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania.
 11. Podejmowanie gotówki z banku .
 12. Bieżące przekazywanie raportów kasowych i bankowych z obsługi elektronicznej do gł. księgowego.
 13. Wykonywanie innych czynności kasowych wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 14. Opis zapłaconych faktur zgodnie z zamówieniem i celowością wydatku.
 15. Sporządzanie faktur VAT.
 16. Sporządzanie rejestru FV netto.

 

 1. Wymiar zatrudnienia: ¾ etatu
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Curriculum vitae.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje                                     i umiejętności, stan zdrowia, staż pracy.
 3. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie w trybie postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         
  o ochronie  danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą do Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie do dnia 13.08.2019r.  r. do godz. 15:00 na adres : Przedszkole nr 13 „Słoneczko”, ul. Pogodna 17, 62-510 Konin w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista do spraw pracowniczych w Przedszkolu  nr 13 „Słoneczko” w Koninie” . Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu nr 13 „Słoneczko” w Koninie w dniu 14.08.2019r.  o godz. 09.00.

 

 

Lista osób spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej  Przedszkola: http.//bip.p13.konin.pl dnia 14.08.2019r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola i  na tablicy informacyjnej w placówce  w terminie do dnia 23.08.2019r.

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

 

                                                                                    Dyrektor

                                                                     Przedszkola nr 13 „Słoneczko”

                                                                                   w Koninie

                                                                             Jolanta Kokocińska

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 13
Data utworzenia:2019-07-31
Data publikacji:2019-07-31
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Kokocińska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:126