Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego www.bip.p13.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do serwisu internetowego www.bip.p13.konin.pl

Data publikacji obecnej wersji serwisu internetowego www.bip.p13.konin.pl 14 września 2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14 września 2020 r.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-26

Deklarację zaktualizowano  15 marca 2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 13 "Słoneczko" w Koninie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

 1. zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,

 2. składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,

 3. składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Wyznaczoną osobą do kontaktu jest Jolanta Kokocińska, adres poczty elektronicznej: przedszkole@p13.konin.pl, numer telefonu: 63 242 74 80.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

 2. sposób kontaktu,

 3. formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Przedszkole nr 13 „Słoneczko” w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Ul. Pogodna 17 – główny budynek przedszkola, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • Biuro Dyrektora,

 • Pomieszczenia administracyjne,

 • 2 sale zabaw dla dzieci,

 • Pomieszczenia sanitarne i gospodarcze.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ulicy Pogodnej: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • do budynku prowadzą schody: nie oznaczone kontrastowo żółtym odblaskowym pasem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz na poziomie +1: dostępny.

Schody nie są oznaczone zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień pomalowany kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm, na pionowej i poziomej części stopnia. Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższą kondygnację.

Windy na wyższą kondygnację: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak

Pochylnia: brak.

Pętla indukcyjna: brak.

Toaleta dostosowana: nie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole nie dysponuje parkingiem

Brak miejsca na parking dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Przedszkola nr 13 „Słoneczko” w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak takiej osoby

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz: https://bip.konin.eu/index.php?d=inf_dla_nieslyszacych

 • e-mailem na adres: przedszkole@p13.konin.pl

 • faksem na nr: 63 242 74 80

 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 63 242 74 80.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 13
Data utworzenia:2020-09-30
Data publikacji:2020-09-30
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Kokocińska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:2640

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-03-16 19:17:48Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności
2022-03-23 07:45:44Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności
2021-03-15 00:00:00Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentu - aktualizacjaDeklaracja dostępności
2021-03-26 09:38:30Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuDeklaracja dostępności